جلسه 35 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/02 تعلیم (9) / تذکر (3) / أولوالألباب
مبانی تزکیه و تعلیم (35) / مبانی تعلیم (14)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه