جلسه 11 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/22 عبودیت (3)
مبانی تزکیه و تعلیم (11) / مبانی تزکیه (8)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:



▉ اسناد مرتبط:



◼ شناسنامه جلسه