جلسه 10 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/15 عبودیت (2)
مبانی تزکیه و تعلیم (10) / مبانی تزکیه (7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه