جلسه 10 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/08/28 تقوی الله (1) – هفت متعلق ایمان
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (9) / معرفت شناسی (4) / معرفت شناسی حکمی (2)
|
◼ شناسنامه جلسه