جلسه 6 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/07/30 سطوح پارادایم
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (5) / پارادایم شناسی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:



▉ اسناد مرتبط:



◼ شناسنامه جلسه