جلسه 5 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/07/23 فهم پارادایم
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (4) / پارادایم شناسی (2)
|
◼ شناسنامه جلسه