جلسه 1 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/06/19 اهداف اندیشکده
در راه هجرت (1)
دانلود همه پلت‌ها | دانلود ویدئو جلسه
◼ شناسنامه جلسه