فهرست جلسات

عنوان:
دسته:
سرفصل مسیر مهاجرت:
 1. عنوان جلسه : اطمینان قلب
  1398/05/20
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (78) / بشرشناسی (15) / انسان شناسی(11) / ابعاد وجودی انسان (7) / قلب شناسی (7)

  | |
 2. عنوان جلسه : ابوذرهای زمان
  1398/05/27
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (79) / گذشته شناسی (1) / عهد شناسی(1)-هیستوریولوژی(1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 3. عنوان جلسه : بصیرت
  1398/06/03
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (80) / بشرشناسی (16) / انسان شناسی(12) / ابعاد وجودی انسان (8) / بصر شناسی (1)

  | |
 4. عنوان جلسه : بصائرُ مِن ربِّکم
  1398/06/10
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (81) / بشرشناسی (17) / انسان شناسی(13) / ابعاد وجودی انسان (9) / بصر شناسی (2)

  | |
 5. عنوان جلسه : Isolation
  1398/06/10
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (82) / بشرشناسی (18) / آنتروپولوژی(5) / ابعاد وجودی آنتروپوس (2) / سایکلوژی (1)

  | |
 6. عنوان جلسه : Social influence-Conformity
  1398/06/17
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (83) / بشرشناسی (19) / آنتروپولوژی(6) / ابعاد وجودی آنتروپوس (3) / سایکلوژی (2)

  | |
 7. 1398/07/07
  طرح ریزی استراتژیک (1)

  | |
 8. عنوان جلسه : فهم دکترین
  1398/07/14
  طرح ریزی استراتژیک (2) / دکترینولوژی (1)

  | |
 9. عنوان جلسه : Catharsis Theory-Aggression
  1398/08/12
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (84) / بشرشناسی (20) / آنتروپولوژی(7) / ابعاد وجودی آنتروپوس (4) / سایکلوژی (3)

  | |
 10. 1398/08/19
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (85) / بشرشناسی (21) / آنتروپولوژی(8) / ابعاد وجودی آنتروپوس (5) / سایکلوژی (4)

  | |