فهرست جلسات

عنوان: دسته:
سرفصل اندیشه سرا:
 1. عنوان جلسه : تعلیم (5) / تعقل (1)
  1398/06/07
  مبانی تزکیه و تعلیم (31) / مبانی تعلیم (10)

  | |
 2. عنوان جلسه : تعلیم (6) / تفقه (1)
  1398/06/14
  مبانی تزکیه و تعلیم (32) / مبانی تعلیم (11)

  | |
 3. عنوان جلسه : تعلیم (7) / تذکر (1)
  1398/07/04
  مبانی تزکیه و تعلیم (33) / مبانی تعلیم (12)

  | |
 4. عنوان جلسه : تعلیم (8) / تذکر (2)
  1398/07/11
  مبانی تزکیه و تعلیم (34) / مبانی تعلیم (13)

  | |
 5. 1398/08/02
  مبانی تزکیه و تعلیم (35) / مبانی تعلیم (14)

  | |
 6. عنوان جلسه : تسلیم و تأمین
  1398/08/09
  مبانی تزکیه و تعلیم (36)

  | |
 7. عنوان جلسه : انواع جهالت
  1398/08/16
  مبانی تزکیه و تعلیم (37) / مبانی تزکیه (22)

  | |
 8. 1398/08/23
  مبانی تزکیه و تعلیم (38) / مبانی تعلیم (15)

  | |
 9. 1398/08/30
  مبانی تزکیه و تعلیم (39)

  | |
 10. 1398/09/07
  مبانی تزکیه و تعلیم (40)

  | |