فهرست جلسات

عنوان: دسته:
سرفصل اندیشه سرا:
 1. عنوان جلسه : توبه (2)
  1397/12/16
  مبانی تزکیه و تعلیم (21) / مبانی تزکیه (18)

  | |
 2. عنوان جلسه : ایمان(1)
  1398/02/05
  مبانی تزکیه و تعلیم (22) / مبانی تزکیه (19)

  | |
 3. عنوان جلسه : ایمان(2)
  1398/02/19
  مبانی تزکیه و تعلیم (23) / مبانی تزکیه (20)

  | |
 4. عنوان جلسه : تشریح مبانی تزکیه
  1398/03/02
  مبانی تزکیه و تعلیم (24) / مبانی تزکیه (21)

  | |
 5. عنوان جلسه : انواع علم
  1398/03/09
  مبانی تزکیه و تعلیم (25) / مبانی تعلیم (4)

  | |
 6. 1398/03/23
  مبانی تزکیه و تعلیم (26) / مبانی تعلیم (5)

  | |
 7. عنوان جلسه : تعلیم
  1398/03/30
  مبانی تزکیه و تعلیم (27) / مبانی تعلیم (6)

  | |
 8. عنوان جلسه : تعلیم (2) / تبیین(1)
  1398/05/10
  مبانی تزکیه و تعلیم (28) / مبانی تعلیم (7)

  | |
 9. عنوان جلسه : تعلیم (3) / تبیین(2)
  1398/05/17
  مبانی تزکیه و تعلیم (29) / مبانی تعلیم (8)

  | |
 10. عنوان جلسه : تعلیم (4) / تفکر (1)
  1398/05/24
  مبانی تزکیه و تعلیم (30) / مبانی تعلیم (9)

  | |