فهرست جلسات

عنوان: دسته:
سرفصل اندیشه سرا:
 1. عنوان جلسه : عبودیت (3)
  1397/09/22
  مبانی تزکیه و تعلیم (11) / مبانی تزکیه (8)

  | |
 2. عنوان جلسه : هدایت (1)
  1397/09/29
  مبانی تزکیه و تعلیم (12) / مبانی تزکیه (9)

  | |
 3. عنوان جلسه : هدایت (2)
  1397/10/06
  مبانی تزکیه و تعلیم (13) / مبانی تزکیه (10)

  | |
 4. عنوان جلسه : هدایت (3)
  1397/10/13
  مبانی تزکیه و تعلیم (14) / مبانی تزکیه (11)

  | |
 5. عنوان جلسه : وادی رجس
  1397/10/27
  مبانی تزکیه و تعلیم (15) / مبانی تزکیه (12)

  | |
 6. عنوان جلسه : رجس، استنکاف
  1397/11/04
  مبانی تزکیه و تعلیم (16) / مبانی تزکیه (13)

  | |
 7. عنوان جلسه : ضلالت (1)
  1397/11/11
  مبانی تزکیه و تعلیم (17) / مبانی تزکیه (14)

  | |
 8. عنوان جلسه : ضلالت (2)
  1397/11/18
  مبانی تزکیه و تعلیم (18) / مبانی تزکیه (15)

  | |
 9. عنوان جلسه : ضلالت (3) – ضالّ
  1397/11/25
  مبانی تزکیه و تعلیم (19) / مبانی تزکیه (16)

  | |
 10. عنوان جلسه : توبه (1)
  1397/12/09
  مبانی تزکیه و تعلیم (20) / مبانی تزکیه (17)

  | |