جلسه 4 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/07/05 تعلیم
مبانی تزکیه و تعلیم (4) / مباتی تعلیم (1)
|
◼ شناسنامه جلسه